Gạch Taicera 148x148 cao cấp

Gạch Taicera 148x148
 
532 Đường Láng
Hà Đông
Long Biên