Gạch Keraben 60x60, 600x600

532 Đường Láng
Hà Đông
Long Biên

Gạch Keraben 60x60

Gạch Keraben 60x60